Přihlášení | Registrace

Rozšířené hledání

Speciální nabídka

Kategorie

e-Katalog

Značky

Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  1.1. V případě, že nebyly sjednány jiné písemné podmínky kupní smlouvy,
  upravují tyto „VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY“, vydané
  v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
  (dále jen „PODMÍNKY“), smluvní vztahy, vznikající mezi firmou Aleš Kolmačka – Avprint.cz,
  Dubková 1529, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, IČO 73197785,
  jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a kupujícím (dále
  jen „kupující“) uvedeným v kupní smlouvě (dále jen „smlouva“).
  1.2. Veškerá prezentace zboží prodávajícího umístěná v katalogu, reklamě nebo
  ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající
  není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732
  odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Kupní smlouva mezi kupujícím
  a prodávajícím vzniká buď na základě podpisu listiny označené jako kupní
  smlouva a podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné
  objednávky (e-mailem, faxem nebo poštou) kupujícího prodávajícímu
  a písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím (e-mailem, faxem
  nebo poštou), bylo-li toto sjednáno rámcovou či partnerskou smlouvou mezi
  prodávajícím a kupujícím nebo přijetím objednávky kupujícího prodávajícím
  při prodeji zboží v e-shopu. Přijetí objednávky kupujícího prodávajícím při
  prodeji zboží v e-shopu zašle prodávající kupujícímu emailem na email adresu
  uvedenou kupujícím v objednávce.
  1.3. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží/věc,
  která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující
  se zavazuje, že věc/zboží obsah převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
  1.4. Užití ustanovení §§ 1765, 1766, 1793, 1798, 1799, 1800 zákona č. 89/2012 Sb.
  občanského zákoníku se pro kupní smlouvu vylučuje.
  1.5. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího
  překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad
  smlouvy v českém jazyce.

 1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
  2.1. Předmětem plnění je dodávka reklamních předmětů a dárků bez potisku nebo
  s potiskem (dále jen „zboží“) a služeb, uvedených ve smlouvě včetně jejích
  všech příloh.

 2. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB (POTISKU)
  3.1. Veškeré ceny uváděné v cenících, nabídkách či katalozích (dále jen „katalog“)
  a těchto PODMÍNKÁCH prodávajícího nezahrnují DPH, není-li výslovně
  uvedeno jinak. Není-li písemně sjednaná cena jiná nebo není-li v průběhu
  roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží
  a potisku pro sepsání kupní smlouvy v daný den. V případě vydání ceníku
  ke katalogu se pak kupní cena zboží a potisku řídí cenami a ev. podmínkami
  uvedenými v ceníku platném ke dni sepsání smlouvy.
  3.2. Cena zboží zahrnuje náklady na dopravu zboží do jednoho místa dodání v ČR,
  pokud je smluvní cena dodávaného zboží nad 5 000,– Kč (bez DPH).
  3.3. Cena zboží nezahrnuje nutné náklady na balení zboží, které budou ve výši
  1 % z ceny zboží. účtovány ve faktuře zvlášť. V případě
  zasílání zboží na víc míst bude doprava kalkulována individuálně.
  3.4. Cena zboží napájeného bateriemi nezahrnuje cenu baterií (není-li v katalogu
  uvedeno jinak). V takovém případě je nutné baterie objednat zvlášť.
  3.5. K ceně potisku se připočítávají přirážky uvedené v platném ceníku potisku
  pro dané úkony a technologie.
  3.6. K ceně zboží se připočítává přirážka 120,– Kč, není-li splněn min. finanční limit
  zakázky (dle bodu 9.1.).
  3.7. Prodávající poskytuje, v rámci jednotlivých objednávek – kupních smluv, tyto
  slevy:
  a) množstevní slevu z ceny zboží bez DPH v závislosti na celkové výši
  odebraného zboží,
  b) 2 % z ceny zboží a potisku při platbě předem nebo v hotovosti při převzetí
  zboží (var. B, D, E dle bodu 6.2). Slevy se sčítají.

 3. DODACÍ LHŮTA
  4.1. Dodací lhůta je:
  a) Pro zakázky bez potisku: do druhého až pátého pracovního dne, po splnění
  všech níže uvedených podmínek:
  aa) prodávající přijme objednávku do 10. hodiny
  ab) zboží se nachází na skladě prodávajícího
  ac) sjednaná záloha je připsána na účet prodávajícího.
  b) Pro zakázky s potiskem: od čtyř do deseti pracovních dnů, po splnění všech
  níže uvedených podmínek:
  ba) zboží se nachází na skladě prodávajícího,
  bb) sjednaná záloha je připsána na účet prodávajícího
  bc) grafika potisku je odsouhlasena kupujícím
  Výjimku tvoří technologie pískování (M), výpal (D) a ofsetový tisk (W),
  vícebarevný potisk dvousložkovou barvou na vybrané zboží, sublimace (G),
  flok (E) a sítotisk (A nylon), na které platí dodací termín od šesti do patnácti
  pracovních dnů při splnění podmínek uvedených pod písmeny ba) až bc).
  Prodávající má právo na jednostranné prodloužení termínu dodání v období
  od října do prosince dle vytížení výrobních kapacit. Tuto skutečnost je povinen
  sdělit kupujícímu.
  c) Pro zakázky bez potisku objednávané prostřednictvím internetového
  e-shopu prodávajícího na internetové adrese www.avprint.cz od dvou do pěti pracovních
  dnů, po splnění všech níže uvedených podmínek:
  ca) prodávající přijme elektronickou objednávku do 10. hodiny
  cb) zboží se nachází na skladě prodávajícího.
  d) Pro zakázky s potiskem objednávané prostřednictvím internetového e-shopu
  prodávajícího na internetové adrese www.avprint.cz od čtyř do deseti pracovních dnů, po
  splnění všech níže uvedených podmínek:
  da) prodávající přijme elektronickou objednávku do 10. hodiny
  db) zboží se nachází na skladě prodávajícího.
  dc) sjednaná záloha je připsána na účet prodávajícího
  dd) grafika potisku je odsouhlasena kupujícím
  Výjimku tvoří technologie pískování (M), výpal (D) a ofsetový tisk (W),
  vícebarevný potisk dvousložkovou barvou na vybrané zboží, sublimace (G),
  flok (E) a sítotisk (A nylon), na které platí dodací termín od šesti do patnácti
  pracovních dnů při splnění podmínek uvedených pod písmeny da) až dd).
  Prodávající má právo na jednostranné prodloužení termínu dodání v období
  od října do prosince dle vytížení výrobních kapacit. Tuto skutečnost je povinen
  sdělit kupujícímu.
  e) Termín dodání je včetně přepravy, která trvá standardně 24 hodin. Termín
  dodání se prodlužuje o dobu, po kterou trvá překážka způsobená vyšší mocí.
  Vznik a skončení překážky sdělí prodávající bez prodlení kupujícímu.,
  f) Skutečný termín dodání (v rámci intervalu uvedeného odstavci 4.1.) je uveden
  v uzavřené kupní smlouvě. V případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím
  e-shopu je skutečný termín dodání uveden v zaslaném přijetí objednávky
  prodávajícím podle odstavce 1.2.
  4.2. Nenachází-li se zboží skladem u prodávajícího, sdělí prodávající tuto skutečnost
  kupujícímu a navrhne jiný termín dodání.
  4.3. Lhůta pro dodání zboží začíná běžet dnem následujícím po splnění podmínek
  uvedených v 4.1. aa) až ac), ba) až bc), ca) až cb) a da) až dd).
  4.4. Prodávající je povinen předat kupujícímu předlohu grafiky potisku ke schválení
  nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení kompletních podkladů pro tisk
  ze strany kupujícího.
  4.5. Nastane-li případ, že kupující připomínkuje zaslanou předlohu grafiky potisku,
  zavazuje se prodávající, že opravenou předlohu zašle kupujícímu k opětovnému
  odsouhlasení do jednoho pracovního dne od zaslání připomínky kupujícím.
  4.6. Dohodnou-li se kupující s prodávajícím na expresní dodací lhůtě, zvyšuje se
  kupní cena potisku takto:
  a) o 100 % z ceny potisku za potvrzený termín plnění do tří pracovních dnů,
  b) o 50 % z ceny potisku za potvrzený termín plnění od čtyř do pěti pracovních
  dnů.

 4. DODACÍ PODMÍNKY
  5.1. Kupující po dohodě vyznačí zřetelně ve smlouvě některou z následujících
  podmínek způsobu dodání zboží:
  1. osobní převzetí v Rožnově pod Radhoštěm,
  2. autodoprava s dobírkou (GLS kurýr),
  3. autodoprava bez dobírky (GLS kurýr),
  4. rozvoz ke kupujícímu (Aleš Kolmačka – Avprint.cz - za smluvní poplatek).
  5.2. Není-li sjednáno jinak, platí kupující náklady na dopravu dle variant odst. 5.1.
  takto:
  a) přímo autodopravci,
  b) prodávajícímu formou zvláštní položky ve faktuře.
  5.3. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen
  částečné plnění předmětu smlouvy převzít.
  5.4. Bude-li kupující, který zaplatil zálohu (dle bodu 6.2. položky D) v prodlení
  delším 10 kalendářních dnů s převzetím zboží bez potisku, vyzve jej prodávající
  k převzetí zboží v náhradní lhůtě 14 kalendářních dnů a současně ho bude
  informovat o tom, že mu bude účtováno skladné (dle bodu 9.11.), a že má
  v úmyslu zboží prodat. Toto zboží může skladovat prodávající maximálně
  po dobu 6 týdnů. Nevyzvedne-li si kupující zboží ani po uplynutí maximální
  lhůty 6 týdnů, je prodávající oprávněn prodat zboží za hodnotu minimálně
  ve výši 20 % kupní ceny. Z výtěžku prodeje je prodávající oprávněn si ponechat
  částku odpovídající nákladům spojených s prodejem zboží, poplatkem
  za uskladnění, poplatkem za balné a manipulaci a případně použité dopravné
  ve výši 150,– Kč denně. Zbytek získaný z prodeje bude vyplacen kupujícímu.

 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  6.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně
  případného dopravného, nákladů na balení, jakož i ev. přirážek a DPH.
  6.2. Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto podmínek
  způsobu úhrady kupní ceny:
  A na základě faktury po dodání zboží,
  B v hotovosti při předání zboží,
  C platební kartou při předání zboží,
  D 100 % záloha vč. DPH předem,
  E dobírka (autodoprava),
  F záloha + na základě faktury po dodání zboží,
  G záloha + v hotovosti při převzetí.
  6.3. Nepřekročí-li kupní cena objednaného zboží bez DPH částku 10 000,– Kč,
  je možné zvolit pouze varianty B, C, D nebo E, pokud není jinou smlouvou
  stanoveno jinak.
  6.4. Při variantě D pak kupní smlouva v elektronickém provedení s výčtem všech
  cen a DPH slouží současně jako proforma faktura a kupující je povinen zálohu
  uhradit v dohodnutém termínu splatnosti.
  6.5. Nebude-li záloha kupujícím v dohodnutém termínu uhrazena, zaniká nárok
  kupujícího na slevu (dle bodu 3.7. písm. b) PODMÍNEK), pokud se smluvní
  strany nedohodnou jinak.
  6.6. Při variantě A vzniká prodávajícímu právo na vyúčtování kupní ceny (fakturaci)
  dnem předání zboží kupujícímu nebo prvnímu veřejnému dopravci.
  6.7. Splatnost kupní ceny účtované na základě faktury je do 14 dnů ode dne
  vystavení faktury, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání
  celé fakturované částky na účet prodávajícího.
  6.8. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení kupní ceny i při částečném plnění
  předmětu smlouvy a kupující je povinen kupní cenu za částečné plnění v době
  splatnosti uhradit.
  6.9. Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází
  na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši na účet
  prodávajícího.
  6.10. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami
  třetích osob nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči
  prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

 6. SMLUVNÍ POKUTY
  7.1. Bude-li kupující v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny (varianta
  A a F bodu 6.2.) prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu
  smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý i započatý
  kalendářní den prodlení.

 7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  8.1. Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě, že je kupující v prodlení
  s úhradou zálohy o více jak 10 kalendářních dnů po dohodnutém termínu
  splatnosti zálohy. Dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit
  v případě podstatného porušení smlouvy kupujícím nebo v případech
  stanovených občanským zákoníkem.
  8.2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod
  odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva
  od počátku ruší.
  8.3. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy (příp. části plnění), je kupující povinen
  vrátit prodávajícímu do 7 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy dodané
  zboží (příp. část zboží, jehož se odstoupení týká).
  8.4. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží
  v důsledku „vyšší moci“ nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě
  žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude
  kupujícího písemně informovat o náhradním prodlouženém termínu plnění
  nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto
  nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody. Souhlas
  s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně
  (či faxem nebo e-mailem), a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího.
  Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy nebo její části
  odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování
  těchto nevydodaných položek zboží ze zakázky.
  8.5. Odstoupením od kupní smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty
  a poplatku za uskladnění.

 8. JINÁ USTANOVENÍ
  9.1. Minimální hodnota objednaného zboží a potisku pro přijetí zakázky je 1,– Kč,
  pokud není jinou smlouvou stanoveno jinak.
  9.2. Sjedná-li kupující ve smlouvě potisk zboží, je povinen dodat prodávajícímu
  podklady pro tisk buď v elektronické podobě, nejlépe ve formátech CDR,
  EPS, AI, PDF (fonty převedeny do křivek) nebo v tištěné podobě, zde je nutné
  převést grafiku do elektronické podoby – křivek (viz Přirážky k cenám potisku).
  U rastrových obrázků je nutno dodat předlohu buď v elektronické podobě
  ve velikosti 1:1 a rozlišení min. 300 DPI, nebo v kvalitní tištěné formě ve velikosti
  1:1. Nesplnění této povinnosti zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu
  potisku a kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu ani odstoupení
  od smlouvy z tohoto důvodu.
  9.3. Pro uplatnění práv z vadného plnění jsou pro smluvní strany závazná ustanovení
  § 2099 až § 2112 občanského zákoníku, pokud není v kupní smlouvě nebo
  těchto PODMÍNKÁCH uvedeno jinak.
  9.4. Zjevné vady plnění musí být kupujícím písemně oznámeny prodávajícímu
  v souladu a s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího, a to nejpozději
  do 7 kalendářních dnů od předání zboží, a skryté vady ihned po jejich zjištění,
  nejpozději do 6 měsíců od předání zboží.
  9.5. Prodávající je povinen uznané vady plnění odstranit nejpozději do 2 měsíců
  po obdržení reklamace takto:
  Je-li dodání vadného zboží podstatným porušením smlouvy může kupující:
  - požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním
  chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale
  pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen
  výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to
  však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez
  zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady
  - požadovat odstranění vady opravou věci nebo potisku
  - požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku
  - odstoupit od smlouvy v předmětu vadného plnění
  Je-li dodání vadného zboží nepodstatným porušením smlouvy může kupující:
  - požadovat odstranění vady opravou věci nebo potisku
  - požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku.
  9.6. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží
  od prodávajícího nebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu
  nezávislému dopravci do místa určení.
  9.7. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo
  skladováním dodaného zboží.
  9.8. Uplatňování práv z vadného plnění dodaného zboží se řídí reklamačním řádem
  prodávajícího, se kterým se kupující seznámil před kupní smlouvy.
  9.9. V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně
  reklamovaného zboží.
  9.10. Uplatnění práv z vadného plnění (reklamace) na dodaném zboží nemá odkladný
  účinek na zaplacení kupní ceny v termínu splatnosti ani na splatnost faktury,
  kterou je reklamované zboží fakturováno a kupující je povinen dodržet lhůtu
  splatnosti (dle bodu 6.1. a 6.7.) této smlouvy.
  9.11. Při prodlení kupujícího s převzetím zboží od prodávajícího v období delším než
  10 kalendářních dnů ode dne vystavení dodacího listu se sjednává skladné ve
  výši 0,05 % z kupní ceny skladovaného zboží, nejméně však 50,– Kč za každý
  den skladování. Jako první den placení skladného se počítá 11. den.
  9.12. Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se
  považuje za podstatné porušení smlouvy.
  9.13 Pro katalogové rozměry zboží nebo jeho částí nebo rozměry vzorku či jeho
  částí je přípustná odchylka 10 % oproti rozměrům dodaného zboží nebo jeho
  částí.
  9.14. Za vadu dodaného zboží se nepovažuje rozdílná sytost barvy nebo odstín
  barvy mezi skutečně dodaným zbožím a barvou dle katalogu nebo vzorku.

 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  10.1. V případech neupravených těmito PODMÍNKAMI se tento smluvní vztah bude
  řídit zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem a v případě sporu bude
  rozhodovat místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.
  10.2. Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo
  trvalého bydliště.
  10.3. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i přesto, že
  se adresát (kupující nebo prodávající ) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže
  je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (kupující nebo
  prodávající) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne.
  Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo
  prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je považován den odmítnutí
  písemnosti.
  10.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna činit písemná jednání prostřednictvím
  elektronických komunikačních prostředků, a to faxem či elektronickou poštou,
  pokud je jím zachycen obsah právního jednání a určení osoby, která právní
  jedání učinila. Smluvní strany se zavazují, že nebudou jednání učiněné
  v elektronické podobě jakkoliv zpochybňovat nebo prohlašovat za neplatné
  pouze proto, že jednání bylo učiněn v elektronické podobě.

xxxxxxxxx